Ereleden en leden van verdienste

                                                                                                                 
Ereleden en leden van verdiensten 

Reglement ereleden / leden van verdienste 

1. Inleiding 
Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor V.V. de Wâlden verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is: 
• De toekenning van een erelidmaatschap 
• De benoeming tot lid van verdienste 

2. Voorwaarden 
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol: 
• De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd 
• De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd 
• Het belang van de activiteiten voor de vereniging 
• Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten 
• De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had 

Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien: 
Lid van verdienste 
Wanneer een lid meer dan 15 jaar actief is geweest voor V.V. de Wâlden dan wordt hij/zij op de ledenvergadering benoemd tot Lid van verdienste. Betrokkene ontvangt bloemen, een attentie en een bijbehorende oorkonde. 
Erelid 
Wanneer een lid meer dan 20 jaar actief is geweest voor V.V. de Wâlden dan wordt hij/zij op de ledenvergadering benoemd tot erelid. Betrokkene ontvangt bloemen, een attentie en een bijbehorende oorkonde. Ereleden worden naast het voorgaande ook vrijgesteld van het betalen van eventuele contributies. 
Leden van verdienste en ereleden kunnen door een ieder binnen de vereniging voorgedragen worden met een beschrijving van verrichte werkzaamheden en een tijdpad waarin dit plaatsvond. 
Nb. Voor bestuursleden en commissieleden kan een kortere periode in acht genomen worden. 

3. Procedure 
De procedure voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste is als volgt: 
Een voordracht wordt (schriftelijk) ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan; 
• De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven 
• Gelet op het uitgebrachte advies beoordeelt het bestuur of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan 
• In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering 
• Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden 
• In het geval van instemming wordt de betreffende oorkonde in een bijeenkomst door het bestuur uitgereikt. ( Bij ereleden blijkt uit de oorkonde ook dat zij vrijgesteld zijn van geldelijke verplichtingen waaronder het betalen van de contributie) 
• Bij afwijzing van een voorstel door het bestuur wordt de indiener (schriftelijk) geïnformeerd met opgaaf van redenen. 


Onderstaande tekst ontving het bestuur van één van de leden:

Dit is het verhaal over vier mensen, genaamd

ALLEMAAL, IEMAND, IEDEREEN EN NIEMAND

Er moest een belangrijk werk verricht worden en
ALLEMAAL was er zeker van dat IEMAND het zou doen.
IEDEREEN had het kunnen doen, maar NIEMAND deed het.
Daarover werd IEMAND heel kwaad, want het was toch de taak
van ALLEMAAL.
ALLEMAAL
dacht dat IEDEREEN het wel zou doen.
Maar NIEMAND realiseerde zich dat ALLEMAAL
het wel niet zou doen.

Het einde van het liedje was dat IEDEREEN IEMAND
de schuld gaf, omdat NIEMAND
deed wat IEDEREEN had kunnen doen ………….